Ðåéòèíãè   |   Ñòàòüè   |   Ãëîññàðèé
Âåëèêîáðèòàíèÿ Ãåðìàíèÿ ÑØÀ Ôðàíöèÿ
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Èìïåðñêèé êîëëåäæ
Êåìáðèäæ
Ëîíäîíñêàÿ øêîëà ýêîíîìèêè
Îêñôîðä
Óíèâåðñèòåòñêèé êîëëåäæ Ëîíäîíà
Ãåðìàíèÿ
Ãåéäåëüáåðãñêèé óíèâåðñèòåò
Ìþíõåíñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Ìþíõåíñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ëþäâèãà Ìàêñèìèëèàíà
Óíèâåðñèòåò Êàðëñðóý
Óíèâåðñèòåò Òþáèíãåíà
ÑØÀ
Ãàðâàðäñêèé óíèâåðñèòåò
Ìàññà÷óñåòñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
Ïðèíñòîíñêèé óíèâåðñèòåò
Ñòåíôîðäñêèé óíèâåðñèòåò
Óíèâåðñèòåò Áåðêëè
Ôðàíöèÿ
Íàíòñêèé óíèâåðñèòåò
Ñîðáîííà
Ñòðàñáóðãñêèé óíèâåðñèòåò
Óíèâåðñèòåò Ïàðèæ–Äîôèí

Ìèðîâîé ðåéòèíã óíèâåðñèòåòîâ (2005-2006) (2 ÷àñòü)

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû ìèðîâîãî ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòîâ (2005).

¹ â
   2006   
¹ â
   2005   
Èíñòèòóò Ñòðàíà ¹ ïî
ñòðàíå
Âûïóñêíèêè Ïðåïîäàâàòåëè Öèòèðóåìîñòü Ñòàòüè Ññûëêè Ìàñøòàá
102–150 101–152 Baylor Coll Med USA 55–69 0,0 0,0 17,2 33,4 44,6 26,6
102–150 101–152 Dartmouth Coll USA 55–69 23,4 0,0 21,8 21,4 32,5 29,4
102–150 101–152 Emory Univ USA 55–69 0,0 0,0 27,7 18,7 49,1 22,0
102–150 101–152 Georgia Inst Tech USA 55–69 16,0 0,0 23,1 21,8 45,5 27,2
102–150 101–152 Mayo Clinic Coll Med USA 55–69 0,0 0,0 26,6 9,2 52,8 27,3
102–150 101–152 North Carolina State Univ — Raleigh USA 55–69 0,0 0,0 28,8 18,9 45,0 19,5
102–150 101–152 Oregon State Univ USA 55–69 14,8 0,0 27,7 25,6 36,8 28,4
102–150 100 Tufts Univ USA 55–69 18,2 16,7 20,4 16,4 37,8 25,1
102–150 101–152 Univ Alberta CAN 5 14,8 0,0 17,2 17,0 56,1 28,3
102–150 101–152 Univ California — Riverside USA 55–69 16,0 0,0 27,7 25,3 36,5 27,8
102–150 101–152 Univ California — Santa Cruz USA 55–69 0,0 0,0 27,7 29,2 29,5 29,2
102–150 101–152 Univ Georgia USA 55–69 0,0 0,0 27,7 21,0 46,1 18,6
102–150 101–152 Univ Hawaii — Manoa USA 55–69 0,0 0,0 26,6 29,7 36,6 22,3
102–150 101–152 Univ Illinois — Chicago USA 55–69 0,0 0,0 26,6 15,9 47,5 21,5
102–150 101–152 Univ Massachusetts — Amherst USA 55–69 17,1 0,0 33,5 23,4 36,9 23,0
102–150 101–152 Univ Sao Paulo BRA 1 0,0 0,0 10,9 11,5 64,2 30,2
102–150 101–152 Univ Virginia USA 55–69 0,0 0,0 29,8 22,9 47,9 24,4
102–150 101–152 Hokkaido Univ JPN 7–9 0,0 0,0 15,4 15,4 54,3 22,2
102–150 101–152 Kyushu Univ JPN 7–9 0,0 0,0 13,3 18,4 55,0 22,3
102–150 101–152 Natl Univ Singapore SGP 1 0,0 0,0 15,4 13,7 57,1 27,7
102–150 101–152 Technion Israel Inst Tech ISR 2–4 18,2 23,1 13,3 14,0 41,0 23,9
102–150 101–152 Tel Aviv Univ ISR 2–4 0,0 0,0 25,5 18,9 52,3 27,9
102–150 101–152 Tsukuba Univ JPN 7–9 0,0 20,0 13,3 10,8 41,9 21,0
102–150 101–152 Univ Queensland AUS 3–5 16,0 0,0 7,7 18,8 52,5 24,6
102–150 101–152 Univ Sydney AUS 3–5 19,1 0,0 18,8 16,9 55,7 25,7
102–150 153–202 Univ Western Australia AUS 3–5 17,1 14,1 20,4 13,1 40,4 27,1
102–150 101–152 Weizmann Inst Sci ISR 2–4 0,0 0,0 25,5 32,0 32,3 23,7
102–150 101–152 Aarhus Univ DNK 2 14,8 18,9 7,7 23,8 42,7 24,6
102–150 153–202 Swiss Fed Inst Tech — Lausanne CHE 4–5 0,0 0,0 17,2 18,1 40,7 40,7
102–150 101–152 Univ Amsterdam NLD 3–7 8,6 0,0 18,8 23,4 50,4 23,7
102–150 101–152 Univ Bonn DEU 6–11 19,1 20,0 15,4 12,7 43,5 24,4
102–150 101–152 Univ Frankfurt DEU 6–11 35,3 8,9 17,2 14,1 38,6 23,6
102–150 101–152 Univ Geneva CHE 4–5 28,4 0,0 20,4 22,7 34,6 23,7
102–150 101–152 Univ Ghent BEL 1–4 8,6 15,5 15,4 6,7 50,8 28,3
102–150 101–152 Univ Glasgow GBR 12–15 12,1 0,0 20,4 17,8 43,6 23,4
102–150 101–152 Univ Groningen NLD 3–7 0,0 20,0 13,3 18,7 45,6 20,9
102–150 101–152 Univ Hamburg DEU 6–11 16,0 0,0 17,2 19,8 41,2 22,8
102–150 101–152 Univ Leeds GBR 12–15 21,8 0,0 10,9 23,7 43,8 23,9
102–150 101–152 Univ Leuven BEL 1–4 0,0 0,0 21,8 14,1 50,5 24,3
102–150 101–152 Univ Libre Bruxelles BEL 1–4 21,0 18,9 7,7 14,6 33,0 26,8
102–150 101–152 Univ Liverpool GBR 12–15 22,6 15,5 13,3 18,5 41,2 28,0
102–150 101–152 Univ Louvain BEL 1–4 13,5 13,6 15,4 11,6 44,6 27,9
102–150 101–152 Univ Milan ITA 2–3 21,8 0,0 18,8 15,5 51,5 20,3
102–150 101–152 Univ Muenster DEU 6–11 24,2 15,5 13,3 13,2 39,0 22,3
102–150 153–202 Univ Paris 07 FRA 5 17,5 13,8 10,9 17,9 35,1 20,5
102–150 101–152 Univ Pisa ITA 2–3 18,2 23,6 13,3 7,5 40,5 18,7
102–150 101–152 Univ Sussex GBR 12–15 0,0 22,8 18,8 15,6 28,6 31,4
102–150 101–152 Univ Tuebingen DEU 6–11 28,4 0,0 15,4 21,5 44,4 25,2
102–150 101–152 Univ Wuerzburg DEU 6–11 24,2 8,9 23,1 15,5 38,0 23,2
151–200 153–202 Colorado State Univ USA 70–87 0,0 0,0 26,6 15,9 39,3 22,7
151–200 153–202 Florida State Univ USA 70–87 0,0 0,0 21,8 18,5 37,9 18,8
151–200 153–202 Iowa State Univ USA 70–87 0,0 0,0 24,3 11,4 44,7 18,5
151–200 153–202 Oregon Health & Sci Univ USA 70–87 0,0 0,0 20,4 22,2 35,8 21,3
151–200 153–202 Queen's Univ CAN 6–8 0,0 0,0 18,8 16,5 36,6 20,2
151–200 101–152 State Univ New York — Stony Brook USA 70–87 0,0 0,0 17,2 29,3 39,5 20,0
151–200 153–202 Univ Alabama — Birmingham USA 70–87 0,0 0,0 15,4 10,2 43,8 22,8
151–200 203–300 Univ Buenos Aires ARG 1 21,0 25,3 0,0 9,2 36,2 21,6
151–200 153–202 Univ Calgary CAN 6–8 0,0 0,0 10,9 15,5 45,5 22,5
151–200 153–202 Univ Cincinnati — Cincinnati USA 70–87 0,0 0,0 24,3 12,4 44,6 20,8
151–200 153–202 Univ Connecticut — Storrs USA 70–87 14,8 0,0 17,2 13,0 37,8 20,0
151–200 153–202 Univ Delaware USA 70–87 13,5 0,0 20,4 14,7 35,3 17,6
151–200 153–202 Univ Maryland — Baltimore USA 70–87 0,0 0,0 18,8 15,9 38,6 20,9
151–200 101–152 Univ Miami USA 70–87 0,0 0,0 25,5 15,0 42,8 23,9
151–200 153–202 Univ Montreal CAN 6–8 14,8 0,0 7,7 12,2 50,3 24,3
151–200 153–202 Univ Nacl Autonoma Mexico MEX 1 16,0 0,0 7,7 16,5 49,1 24,4
151–200 153–202 Univ Nebraska — Lincoln USA 70–87 22,6 0,0 17,2 14,3 35,9 18,5
151–200 153–202 Univ Tennessee — Knoxville USA 70–87 13,5 0,0 20,4 15,2 39,8 17,1
151–200 153–202 Univ Texas Health Sci Center — Houston USA 70–87 0,0 15,5 17,2 18,7 30,1 19,3
151–200 153–202 Univ Texas M,D, Anderson Cancer Center USA 70–87 0,0 0,0 23,1 12,9 41,0 22,2
151–200 153–202 Virginia Commonwealth Univ USA 70–87 13,5 14,1 18,8 7,8 34,3 17,5
151–200 153–202 Virginia Tech USA 70–87 14,8 0,0 18,8 12,1 41,1 17,7
151–200 203–300 Yeshiva Univ USA 70–87 0,0 0,0 13,3 22,7 34,2 21,2
151–200 153–202 Natl Taiwan Univ CHN 1 14,8 0,0 7,7 7,4 55,5 16,7
151–200 101–152 Seoul Natl Univ KOR 1 0,0 0,0 7,7 14,3 64,2 19,4
151–200 153–202 Tsing Hua Univ CHN 1 13,5 0,0 0,0 10,9 60,1 20,4
151–200 203–300 Univ Hong Kong CHN 1 0,0 0,0 13,3 12,1 46,5 22,3
151–200 153–202 Univ New South Wales AUS 6 0,0 0,0 18,8 13,2 49,7 22,7
151–200 153–202 Cardiff Univ GBR 16–22 0,0 0,0 13,3 17,6 42,0 22,9
151–200 203–300 Delft Univ Tech NLD 3–7 14,8 0,0 7,7 21,4 38,0 16,7
151–200 153–202 Free Univ Amsterdam NLD 3–7 0,0 0,0 20,4 13,6 45,0 23,0
151–200 153–202 Tech Univ Denmark DNK 3 8,6 12,6 17,2 12,0 31,0 18,2
151–200 153–202 Univ Barcelona ESP 1 0,0 0,0 10,9 13,1 46,7 22,6
151–200 153–202 Univ Bern CHE 6 16,0 0,0 10,9 23,4 37,8 28,3
151–200 203–300 Univ Durham GBR 16–22 0,0 0,0 18,8 18,8 33,1 30,5
151–200 153–202 Univ East Anglia GBR 16–22 17,1 0,0 17,2 21,1 25,8 30,2
151–200 203–300 Univ Florence ITA 4–6 0,0 0,0 17,2 15,8 39,7 16,2
151–200 153–202 Univ Grenoble 1 FRA 6 0,0 15,5 10,9 14,2 33,2 18,6
151–200 153–202 Univ Kiel DEU 12–15 14,8 15,5 10,9 13,4 33,0 19,0
151–200 153–202 Univ Koeln DEU 12–15 0,0 12,6 7,7 19,2 37,7 20,4
151–200 153–202 Univ Leicester GBR 16–22 0,0 0,0 20,4 19,6 34,9 31,7
151–200 153–202 Univ Leipzig DEU 12–15 17,1 15,5 0,0 9,3 37,7 19,8
151–200 153–202 Univ Mainz DEU 12–15 0,0 8,2 15,4 16,4 38,8 20,8
151–200 í,ä, Univ Newcastle–upon–Tyne GBR 16–22 0,0 0,0 10,9 19,0 39,2 23,5
151–200 153–202 Univ Padua ITA 4–6 0,0 0,0 13,3 16,8 47,6 17,9
151–200 153–202 Univ Southampton GBR 16–22 0,0 0,0 20,4 12,1 42,6 24,8
151–200 203–300 Univ St Andrews GBR 16–22 13,5 0,0 7,7 23,7 28,6 32,0
151–200 153–202 Univ Turin ITA 4–6 21,0 0,0 10,9 12,9 37,8 17,1
151–200 85 Univ Vienna AUT 1 20,1 0,0 0,0 22,8 46,7 24,6
151–200 153–202 Univ Wageningen NLD 3–7 0,0 0,0 27,7 15,3 36,9 25,8
201–300 203–300 Univ Cape Town ZAF 1 24,2 0,0 10,9 12,5 30,4 17,6
201–300 153–202 Brandeis Univ USA 88–118 24,2 0,0 7,7 24,4 20,0 26,7
201–300 301–400 City Univ New York — City Coll USA 88–118 38,3 0,0 10,9 9,1 17,6 16,1
201–300 203–300 Dalhousie Univ CAN 9–16 0,0 0,0 15,4 16,9 33,9 18,6
201–300 203–300 George Mason Univ USA 88–118 0,0 32,2 10,9 0,0 26,1 18,8
201–300 203–300 George Washington Univ USA 88–118 14,8 0,0 10,9 13,7 33,4 18,2
201–300 203–300 Georgetown Univ USA 88–118 0,0 0,0 7,7 12,4 35,1 19,9
201–300 203–300 Louisiana State Univ — Baton Rouge USA 88–118 0,0 0,0 15,4 11,7 39,1 16,0
201–300 153–202 Mt Sinai Sch Med USA 88–118 0,0 0,0 18,8 18,0 33,4 19,3
201–300 153–202 Rensselaer Polytechnic Inst USA 88–118 16,0 0,0 18,8 13,0 27,6 25,5
201–300 203–300 State Univ New York — Albany USA 88–118 0,0 0,0 21,8 6,2 28,7 19,6
201–300 203–300 State Univ New York — Buffalo USA 88–118 0,0 0,0 15,4 10,2 39,9 16,5
201–300 203–300 Syracuse Univ USA 88–118 0,0 0,0 17,2 14,3 27,2 16,0
201–300 203–300 Thomas Jefferson Univ USA 88–118 0,0 0,0 15,4 13,9 29,1 16,3
201–300 203–300 Univ Alaska — Fairbanks USA 88–118 0,0 0,0 15,4 15,9 21,4 23,5
201–300 203–300 Univ Colorado Health Sci Center USA 88–118 0,0 0,0 17,2 18,0 34,7 19,5
201–300 203–300 Univ Guelph CAN 9–16 0,0 0,0 15,4 12,4 34,3 18,0
201–300 203–300 Univ Houston USA 88–118 0,0 0,0 21,8 8,8 34,8 17,2
201–300 203–300 Univ Kansas — Lawrence USA 88–118 14,8 0,0 7,7 16,3 34,0 15,3
201–300 203–300 Univ Kentucky USA 88–118 13,5 0,0 7,7 11,4 44,1 18,1
201–300 203–300 Univ Laval CAN 9–16 0,0 0,0 15,4 11,4 38,4 19,6
201–300 203–300 Univ Manitoba CAN 9–16 0,0 0,0 17,2 7,2 34,8 18,0
201–300 203–300 Univ Massachusetts Med Sch USA 88–118 0,0 0,0 15,4 23,3 28,1 18,1
201–300 203–300 Univ Med & Dentistry New Jersey USA 88–118 0,0 0,0 21,8 10,9 32,7 18,6
201–300 203–300 Univ Missouri — Columbia USA 88–118 12,1 0,0 7,7 14,9 41,7 14,8
201–300 203–300 Univ New Mexico — Albuquerque USA 88–118 0,0 0,0 10,9 18,9 36,3 19,0
201–300 153–202 Univ Notre Dame USA 88–118 16,0 0,0 10,9 17,3 33,0 19,5
201–300 203–300 Univ Oregon USA 88–118 13,5 0,0 10,9 22,1 28,2 18,2
201–300 203–300 Univ Ottawa CAN 9–16 0,0 0,0 7,7 11,9 38,3 18,6
201–300 203–300 Univ Saskatchewan CAN 9–16 12,1 0,0 17,2 5,7 33,3 17,7
201–300 203–300 Univ South Carolina — Columbia USA 88–118 0,0 0,0 15,4 13,7 35,1 17,0
201–300 203–300 Univ South Florida USA 88–118 0,0 0,0 15,4 8,5 37,0 13,9
201–300 203–300 Univ Texas Health Sci Center — San Antonio USA 88–118 0,0 0,0 20,4 8,3 29,4 16,7
201–300 203–300 Univ Texas Med Branch — Galveston USA 88–118 0,0 0,0 18,8 7,8 30,6 16,8
201–300 203–300 Univ Vermont USA 88–118 17,1 0,0 15,4 9,4 28,3 20,2
201–300 203–300 Univ Waterloo CAN 9–16 0,0 0,0 18,8 11,3 39,5 20,6
201–300 203–300 Univ Western Ontario CAN 9–16 0,0 0,0 7,7 16,0 42,9 21,2
201–300 203–300 Wake Forest Univ USA 88–118 0,0 0,0 10,9 10,8 34,4 24,1
201–300 203–300 Washington State Univ — Pullman USA 88–118 0,0 0,0 21,8 15,6 33,3 17,2
201–300 203–300 Wayne State Univ USA 88–118 0,0 0,0 7,7 10,5 41,4 19,8
201–300 203–300 Chinese Univ Hong Kong CHN 2–3 0,0 0,0 15,4 5,0 43,6 22,3
201–300 203–300 Hiroshima Univ JPN 10–12 0,0 0,0 7,7 11,6 40,7 19,8
201–300 203–300 Hong Kong Univ Sci & Tech CHN 2–3 0,0 0,0 17,2 7,4 34,3 24,5
201–300 203–300 Keio Univ JPN 10–12 0,0 0,0 10,9 13,4 36,3 18,3
201–300 203–300 Kobe Univ JPN 10–12 0,0 0,0 13,3 13,7 34,3 17,3
201–300 301–400 Korea Advanced Inst Sci & Tech KOR 2–3 0,0 0,0 0,0 11,4 41,8 28,8
201–300 203–300 Macquarie Univ AUS 7–9 0,0 0,0 13,3 15,4 25,1 21,9
201–300 203–300 Monash Univ AUS 7–9 0,0 0,0 7,7 15,3 44,2 19,2
201–300 203–300 Peking Univ CHN 2–5 0,0 0,0 0,0 13,0 55,3 16,7
201–300 301–400 Shanghai Jiao Tong Univ CHN 2–5 0,0 0,0 0,0 8,0 51,1 17,5
201–300 203–300 Univ Adelaide AUS 7–9 19,1 0,0 10,9 10,8 36,3 24,9
201–300 203–300 Univ Auckland NZL 1–2 17,1 0,0 10,9 14,0 35,9 18,2
201–300 301–400 Univ Otago NZL 1–2 0,0 0,0 10,9 11,1 33,8 24,5
201–300 301–400 Univ Sci & Tech China CHN 2–5 0,0 0,0 0,0 10,8 44,2 22,8
201–300 203–300 Yonsei Univ KOR 2–3 0,0 0,0 7,7 8,7 46,4 16,0
201–300 301–400 Zhejiang Univ CHN 2–5 0,0 0,0 0,0 5,5 56,7 16,2
201–300 203–300 Chalmers Univ Tech SWE 5–9 0,0 0,0 17,2 9,8 31,8 18,7
201–300 203–300 Charles Univ Prague CZE 1 14,8 0,0 0,0 11,4 38,4 16,5
201–300 203–300 Ecole Polytechnique FRA 7–12 21,8 0,0 7,7 14,3 30,2 17,1
201–300 153–202 Erasmus Univ NLD 8–9 0,0 15,5 15,4 7,5 31,9 17,5
201–300 153–202 Gothenburg Univ SWE 5–9 0,0 15,5 0,0 16,9 40,4 13,9
201–300 203–300 Innsbruck Univ AUT 2–3 0,0 10,9 7,7 19,7 26,9 16,4
201–300 203–300 London Sch Economics GBR 23–33 19,1 0,0 15,4   25,8 28,6
201–300 301–400 London Sch Hygiene & Tropical Med GBR 23–33 10,5 0,0 0,0 12,8 27,8 41,6
201–300 í,ä, Med Univ Vienna AUT 2–3 13,5 15,5 7,7 2,7 31,2 16,9
201–300 203–300 Norwegian Univ Sci & Tech NOR 2 18,2 0,0 0,0 16,0 31,6 17,2
201–300 203–300 Queen Mary, Univ London GBR 23–33 23,4 0,0 15,4 10,8 29,4 22,9
201–300 203–300 Queen's Univ Belfast GBR 23–33 22,6 0,0 0,0 11,9 33,9 22,8
201–300 203–300 Royal Inst Tech SWE 5–9 0,0 15,5 0,0 9,8 36,7 17,5
201–300 203–300 Swedish Univ Agr Sci SWE 5–9 0,0 0,0 10,9 16,7 30,2 14,7
201–300 203–300 Tech Univ Aachen DEU 16–22 6,1 0,0 7,7 6,4 38,8 18,4
201–300 203–300 Tech Univ Berlin DEU 16–22 22,6 0,0 13,3 8,5 29,3 16,8
201–300 203–300 Trinity Coll Dublin IRL 1 14,8 14,1 7,7 11,0 28,5 16,5
201–300 203–300 Umea Univ SWE 5–9 0,0 0,0 15,4 14,8 32,3 13,8
201–300 301–400 Univ Aberdeen GBR 23–33 0,0 0,0 13,3 17,4 34,3 27,4
201–300 203–300 Univ Antwerp BEL 5–6 0,0 0,0 13,3 12,6 32,9 25,0
201–300 153–202 Univ Autonoma Madrid ESP 2–3 0,0 0,0 13,3 11,1 37,0 18,6
201–300 301–400 Univ Bath GBR 23–33 0,0 0,0 10,9 18,3 26,5 25,7
201–300 203–300 Univ Bochum DEU 16–22 0,0 0,0 10,9 15,2 38,2 19,4
201–300 203–300 Univ Bologna ITA 7 0,0 0,0 13,3 10,3 47,8 15,7
201–300 203–300 Univ Complutense — Madrid ESP 2–3 19,1 0,0 0,0 12,7 40,7 20,4
201–300 203–300 Univ Dundee GBR 23–33 0,0 0,0 13,3 15,4 27,5 25,8
201–300 203–300 Univ Erlangen Nuernberg DEU 16–22 0,0 0,0 15,4 9,7 41,3 20,6
201–300 203–300 Univ Halle — Wittenberg DEU 16–22 6,1 8,9 7,7 8,4 29,6 15,1
201–300 203–300 Univ Karlsruhe DEU 16–22 6,1 0,0 10,9 12,2 32,2 16,6
201–300 203–300 Univ Lancaster GBR 23–33 0,0 0,0 17,2 11,3 26,6 24,4
201–300 301–400 Univ Lausanne CHE 7 0,0 0,0 13,3 19,9 27,0 19,5
201–300 203–300 Univ Liege BEL 5–6 10,5 0,0 10,9 11,0 30,6 24,4
201–300 203–300 Univ Lyon 1 FRA 7–12 14,8 0,0 0,0 11,2 37,4 18,4
201–300 153–202 Univ Marburg DEU 16–22 17,1 0,0 15,4 11,3 33,5 18,4
201–300 301–400 Univ Mediterranee FRA 7–12 0,0 0,0 15,4 16,2 26,3 15,7
201–300 203–300 Univ Montpellier 2 FRA 7–12 13,5 0,0 13,3 16,6 33,1 18,5
201–300 203–300 Univ Nijmegen NLD 8–9 0,0 0,0 7,7 19,9 40,3 20,5
201–300 153–202 Univ Paris 05 FRA 7–12 15,4 12,0 7,7 12,4 30,2 17,0
201–300 203–300 Univ Reading GBR 23–33 0,0 0,0 13,3 18,9 31,4 27,7
201–300 203–300 Univ Southern Denmark DNK 4 0,0 0,0 15,4 14,6 29,0 16,4
201–300 203–300 Univ Toulouse 3 FRA 7–12 0,0 6,3 0,0 15,5 34,3 17,4
201–300 203–300 Univ Turku FIN 2 0,0 0,0 10,9 11,5 34,1 17,1
201–300 203–300 Univ Warwick GBR 23–33 0,0 0,0 10,9 13,3 34,6 22,1
201–300 203–300 Univ York GBR 23–33 0,0 0,0 10,9 14,8 34,0 26,9
301–400 301–400 Univ Witwatersrand ZAF 2 24,2 0,0 0,0 8,7 25,7 14,6
301–400 301–400 Auburn Univ USA 119–140 0,0 0,0 7,7 5,4 30,8 12,6
301–400 301–400 Brigham Young Univ — Provo USA 119–140 12,1 0,0 10,9 3,3 26,4 10,0
301–400 301–400 Carleton Univ CAN 17–19 0,0 0,0 13,3 4,9 26,6 13,8
301–400 301–400 Clemson Univ USA 119–140 0,0 0,0 13,3 7,4 27,1 13,3
301–400 301–400 Indiana Univ — Purdue Univ — Indianapolis USA 119–140 0,0 0,0 0,0 7,4 39,1 12,1
301–400 203–300 Kansas State Univ USA 119–140 0,0 0,0 13,3 11,7 30,5 15,8
301–400 301–400 Med Coll Wisconsin USA 119–140 0,0 0,0 7,7 7,7 29,4 14,3
301–400 301–400 Med Univ South Carolina USA 119–140 0,0 0,0 15,4 5,5 31,6 16,2
301–400 301–400 San Diego State Univ USA 119–140 0,0 0,0 13,3 8,8 24,6 12,0
301–400 301–400 Simon Fraser Univ CAN 17–19 0,0 0,0 10,9 12,1 30,3 15,7
301–400 301–400 St,Louis Univ USA 119–140 0,0 12,6 7,7 1,5 26,6 16,6
301–400 301–400 State Univ New York Health Sci Center — Brooklyn USA 119–140 0,0 15,5 10,9 5,6 16,3 11,7
301–400 301–400 Temple Univ USA 119–140 0,0 0,0 15,4 1,5 29,6 12,7
301–400 301–400 Texas Tech Univ USA 119–140 0,0 0,0 10,9 9,3 29,6 14,0
301–400 203–300 Tulane Univ USA 119–140 0,0 0,0 15,4 11,0 30,4 14,7
301–400 í,ä, Univ Arkansas — Fayetteville USA 119–140 0,0 0,0 7,7 10,5 25,7 13,6
301–400 401–500 Univ Central Florida USA 119–140 0,0 0,0 15,4 2,2 28,6 13,1
301–400 203–300 Univ Estadual Campinas BRA 2–3 0,0 0,0 7,7 4,1 41,0 19,1
301–400 301–400 Univ Fed Rio de Janeiro BRA 2–3 0,0 0,0 0,0 8,9 37,9 17,8
301–400 301–400 Univ Montana — Missoula USA 119–140 8,6 0,0 10,9 15,8 18,0 16,9
301–400 301–400 Univ Nevada — Reno USA 119–140 0,0 0,0 7,7 14,4 25,2 15,6
301–400 301–400 Univ New Hampshire — Durham USA 119–140 0,0 0,0 15,4 12,0 23,3 16,5
301–400 301–400 Univ Oklahoma — Norman USA 119–140 0,0 0,0 7,7 11,9 28,6 12,2
301–400 301–400 Univ Rhode Island USA 119–140 0,0 0,0 18,8 13,0 19,9 16,1
301–400 301–400 Univ Texas — Dallas USA 119–140 0,0 0,0 10,9 8,5 23,1 18,1
301–400 203–300 Univ Victoria CAN 17–19 0,0 0,0 13,3 12,8 29,4 15,8
301–400 301–400 Utah State Univ USA 119–140 0,0 0,0 7,7 13,7 23,9 14,1
301–400 301–400 Bar Ilan Univ ISR 5–6 0,0 0,0 10,9 8,0 27,0 13,8
301–400 301–400 Ben Gurion Univ ISR 5–6 0,0 0,0 0,0 11,5 37,0 17,7
301–400 301–400 Chiba Univ JPN 13–20 0,0 0,0 0,0 8,5 35,9 17,8
301–400 301–400 City Univ Hong Kong CHN 4–5 0,0 0,0 7,7 8,5 37,4 19,7
301–400 301–400 Fudan Univ CHN 6–7 0,0 0,0 0,0 9,0 42,0 15,1
301–400 301–400 Hong Kong Polytechnic Univ CHN 4–5 0,0 0,0 7,7 1,5 38,4 18,5
301–400 301–400 Indian Inst Sci IND 1 0,0 0,0 10,9 8,4 33,1 16,3
301–400 301–400 Kanazawa Univ JPN 13–20 0,0 0,0 10,9 5,7 29,2 17,7
301–400 401–500 Korea Univ KOR 4–6 0,0 0,0 0,0 1,5 42,6 16,6
301–400 401–500 La Trobe Univ AUS 10–11 0,0 0,0 7,7 9,4 24,7 17,1
301–400 301–400 Nanjing Univ CHN 6–7 0,0 0,0 0,0 7,1 46,6 17,9
301–400 301–400 Nanyang Tech Univ SGP 2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 20,5
301–400 301–400 Natl Cheng Kung Univ CHN 2–3 0,0 0,0 0,0 2,2 41,2 16,3
301–400 301–400 Natl Tsing Hua Univ CHN 2–3 16,0 0,0 0,0 4,4 33,4 20,3
301–400 301–400 Nihon Univ JPN 13–20 0,0 0,0 7,7 4,9 30,5 14,5
301–400 301–400 Niigata Univ JPN 13–20 0,0 0,0 13,3 6,8 30,5 18,2
301–400 203–300 Okayama Univ JPN 13–20 0,0 0,0 7,7 9,0 36,9 18,8
301–400 301–400 Pohang Univ Sci & Tech KOR 4–6 0,0 0,0 7,7 10,0 28,8 28,2
301–400 301–400 Sungkyunkwan Univ KOR 4–6 0,0 0,0 0,0 7,9 40,5 15,7
301–400 301–400 Tokyo Med & Dental Univ JPN 13–20 0,0 0,0 7,7 7,2 27,2 23,8
301–400 203–300 Univ Newcastle AUS 10–11 0,0 0,0 13,3 7,3 26,6 20,7
301–400 301–400 Waseda Univ JPN 13–20 0,0 0,0 10,9 9,8 29,1 14,9
301–400 301–400 Yamaguchi Univ JPN 13–20 0,0 0,0 15,4 5,1 23,8 16,1
301–400 301–400 Ecole Natl Super Mines — Paris FRA 13–17 18,2 25,3 0,0 0,0 10,2 13,7
301–400 301–400 Ecole Super Phys & Chem Industry FRA 13–17 10,5 18,9 0,0 9,0 16,3 12,6
301–400 301–400 Eindhoven Univ Tech NLD 10–12 0,0 0,0 0,0 8,8 33,9 17,3
301–400 301–400 Eotvos Lorand Univ HUN 1–2 19,1 0,0 0,0 12,4 25,2 14,2
301–400 301–400 Jagiellonian Univ POL 1–2 13,5 0,0 7,7 4,5 32,4 15,9
301–400 301–400 Linkoping Univ SWE 10–11 0,0 0,0 7,7 3,9 32,6 12,8
301–400 301–400 Open Univ GBR 34–37 0,0 0,0 13,3 16,6 23,5 19,3
301–400 301–400 Polytechnic Inst Milan ITA 8–14 10,5 15,5 0,0 6,7 27,8 13,7
301–400 301–400 Royal Holloway, Univ London GBR 34–37 0,0 0,0 7,7 11,8 20,9 20,7
301–400 301–400 Scuola Normale Super — Pisa ITA 8–14 0,0 0,0 7,7 7,3 17,3 39,8
301–400 301–400 St Petersburg State Univ RUS 2 23,4 0,0 0,0 6,0 31,1 16,3
301–400 301–400 Stockholm Sch Economics SWE 10–11 0,0 16,7 0,0   10,8 29,4
301–400 301–400 Tech Univ Braunschweig DEU 23–36 16,0 0,0 7,7 6,7 23,3 12,7
301–400 301–400 Tech Univ Darmstadt DEU 23–36 10,5 0,0 7,7 7,3 27,7 13,9
301–400 301–400 Tech Univ Dresden DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 6,1 35,4 16,7
301–400 203–300 Univ Athens GRC 1–2 0,0 0,0 7,7 4,8 40,9 19,1
301–400 301–400 Univ Bayreuth DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 13,9 24,4 13,3
301–400 301–400 Univ Bergen NOR 3 0,0 0,0 0,0 13,3 34,7 16,9
301–400 301–400 Univ Bielefeld DEU 23–36 0,0 0,0 15,4 12,6 24,4 14,3
301–400 203–300 Univ Bordeaux 1 FRA 13–17 8,6 0,0 13,3 9,5 28,4 15,2
301–400 401–500 Univ Coll Dublin IRL 2 0,0 0,0 7,7 9,1 30,0 14,7
301–400 301–400 Univ Duesseldorf DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 8,5 34,2 16,5
301–400 401–500 Univ Duisburg Essen DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 8,6 31,5 15,3
301–400 301–400 Univ Essex GBR 34–37 17,1 0,0 7,7 7,5 20,1 21,6
301–400 401–500 Univ Exeter GBR 34–37 0,0 0,0 0,0 13,3 26,4 21,7
301–400 203–300 Univ Genova ITA 8–14 0,0 0,0 15,4 4,1 34,3 14,3
301–400 401–500 Univ Giessen DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 6,8 33,0 15,8
301–400 301–400 Univ Graz AUT 4–5 12,1 12,6 0,0 5,6 22,2 12,5
301–400 301–400 Univ Greifswald DEU 23–36 0,0 8,9 7,7 7,1 23,5 12,4
301–400 401–500 Univ Jena DEU 23–36 0,0 0,0 0,0 9,1 34,0 16,0
301–400 301–400 Univ Konstanz DEU 23–36 0,0 0,0 10,9 13,4 22,8 13,0
301–400 401–500 Univ Maastricht NLD 10–12 0,0 0,0 7,7 6,9 34,5 19,2
301–400 301–400 Univ Nancy 1 FRA 13–17 14,8 18,9 0,0 2,9 24,7 15,0
301–400 203–300 Univ Naples Federico II ITA 8–14 0,0 0,0 7,7 7,0 43,0 12,7
301–400 301–400 Univ Palermo ITA 8–14 0,0 0,0 13,3 6,9 26,7 11,4
301–400 301–400 Univ Paris 09 FRA 13–17 0,0 26,8 7,7 0,0 12,8 14,0
301–400 301–400 Univ Pavia ITA 8–14 0,0 0,0 7,7 9,5 30,4 15,6
301–400 301–400 Univ Perugia ITA 8–14 0,0 0,0 7,7 8,5 29,1 14,9
301–400 401–500 Univ Polytechnic Valencia ESP 4–5 0,0 0,0 7,7 8,5 28,1 13,8
301–400 301–400 Univ Regensburg DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 12,9 32,9 16,5
301–400 203–300 Univ Stuttgart DEU 23–36 17,1 0,0 7,7 6,8 31,3 16,0
301–400 203–300 Univ Szeged HUN 1–2 0,0 15,5 7,7 8,5 24,5 14,2
301–400 301–400 Univ Thessaloniki GRC 1–2 0,0 0,0 7,7 1,2 36,2 16,9
301–400 301–400 Univ Twente NLD 10–12 0,0 0,0 10,9 12,7 29,0 17,0
301–400 301–400 Univ Ulm DEU 23–36 0,0 0,0 7,7 11,3 33,4 16,4
301–400 301–400 Univ Valencia ESP 4–5 0,0 0,0 7,7 5,9 37,8 17,8
301–400 301–400 Univ Warsaw POL 1–2 17,1 0,0 0,0 6,4 35,7 17,4
301–400 301–400 Vienna Tech Univ AUT 4–5 0,0 0,0 0,0 14,6 29,2 14,9
301–400 401–500 Vrije Univ Brussel BEL 7 17,1 0,0 0,0 10,3 27,5 23,0
401–500 í,ä, Cairo Univ EGY 1 25,0 0,0 0,0 0,0 22,5 13,0
401–500 401–500 Univ KwaZulu–Natal ZAF 3–4 0,0 0,0 7,7 9,8 22,9 11,9
401–500 401–500 Univ Pretoria ZAF 3–4 0,0 0,0 0,0 9,1 26,7 12,9
401–500 401–500 Boston Coll USA 141–167 0,0 0,0 7,7 7,7 22,5 13,1
401–500 401–500 Coll William & Mary USA 141–167 0,0 0,0 7,7 10,1 19,4 12,9
401–500 401–500 Drexel Univ USA 141–167 0,0 0,0 0,0 8,5 29,2 15,5
401–500 401–500 Howard Univ USA 141–167 14,8 0,0 7,7 7,9 17,6 9,3
401–500 401–500 Lehigh Univ USA 141–167 0,0 0,0 10,9 5,4 21,7 16,1
401–500 í,ä, Louisiana State Univ — Hlth Sci Ctr USA 141–167 0,0 0,0 7,7 0,0 31,0 14,6
401–500 401–500 Med Coll Georgia USA 141–167 0,0 0,0 7,7 7,7 23,2 11,7
401–500 401–500 Michigan Tech Univ USA 141–167 12,1 0,0 10,9 5,7 16,8 15,6
401–500 í,ä, Mississippi State Univ USA 141–167 0,0 0,0 7,7 6,0 23,2 11,7
401–500 401–500 Montana State Univ — Bozeman USA 141–167 0,0 0,0 7,7 7,8 21,3 10,9
401–500 401–500 New Jersey Inst Tech USA 141–167 0,0 0,0 7,7 7,6 20,0 14,9
401–500 401–500 New Mexico State Univ — Las Cruces USA 141–167 0,0 0,0 10,9 8,6 21,3 13,1
401–500 401–500 Northeastern Univ USA 141–167 0,0 0,0 7,7 8,0 25,5 13,1
401–500 401–500 Southern Methodist Univ USA 141–167 14,8 0,0 7,7 5,1 18,3 13,2
401–500 401–500 Univ Akron USA 141–167 0,0 0,0 10,9 4,9 23,8 12,7
401–500 í,ä, Univ Arkansas — Little Rock USA 141–167 0,0 0,0 0,0 9,0 26,8 12,9
401–500 301–400 Univ Chile CHL 1 10,5 0,0 0,0 6,2 30,8 14,7
401–500 401–500 Univ Connecticut Health Center USA 141–167 0,0 0,0 7,7 13,7 20,2 11,7
401–500 401–500 Univ Estadual Paulista BRA 4 0,0 0,0 0,0 1,5 33,6 15,3
401–500 401–500 Univ Idaho USA 141–167 0,0 0,0 7,7 7,3 22,0 13,6
401–500 401–500 Univ Louisville USA 141–167 0,0 0,0 0,0 6,4 32,2 16,2
401–500 401–500 Univ Maine — Orono USA 141–167 0,0 0,0 7,7 10,8 18,9 13,6
401–500 401–500 Univ Maryland — Baltimore County USA 141–167 0,0 0,0 10,9 8,5 20,5 15,1
401–500 401–500 Univ Memphis USA 141–167 0,0 0,0 7,7 9,6 19,2 10,3
401–500 401–500 Univ Mississippi — Oxford USA 141–167 0,0 0,0 7,7 4,9 24,1 11,7
401–500 301–400 Univ Nebraska — Med Center USA 141–167 0,0 0,0 15,4 6,0 21,9 12,5
401–500 401–500 Univ Quebec CAN 20–22 0,0 0,0 0,0 6,7 32,0 14,9
401–500 401–500 Univ Sherbrooke CAN 20–22 0,0 0,0 7,7 8,3 23,8 12,0
401–500 401–500 Univ Tennessee Health Sci Center USA 141–167 0,0 0,0 7,7 2,7 25,2 12,1
401–500 301–400 Univ Wyoming USA 141–167 0,0 0,0 7,7 10,7 21,9 13,7
401–500 í,ä, West Virginia Univ USA 141–167 0,0 0,0 0,0 6,9 28,2 13,6
401–500 401–500 York Univ CAN 20–22 0,0 0,0 0,0 9,9 28,0 13,5
401–500 401–500 Ehime Univ JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 8,8 22,3 14,4
401–500 401–500 Flinders Univ South Australia AUS 12–16 0,0 0,0 7,7 6,2 21,6 17,9
401–500 401–500 Gifu Univ JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 5,7 26,0 16,7
401–500 301–400 Gunma Univ JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 8,8 24,4 17,9
401–500 401–500 Hanyang Univ KOR 7–9 0,0 0,0 0,0 2,2 37,7 16,0
401–500 401–500 Indian Inst Tech — Kharagpur IND 2 0,0 0,0 10,9 4,9 25,4 12,8
401–500 í,ä, James Cook Univ North Queensland AUS 12–16 0,0 0,0 0,0 13,6 20,7 19,5
401–500 401–500 Jilin Univ CHN 8–9 0,0 0,0 0,0 6,2 37,2 11,1
401–500 401–500 Juntendo Univ JPN 21–32 0,0 0,0 10,9 5,6 21,3 11,2
401–500 401–500 Kagoshima Univ JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 6,4 24,6 14,2
401–500 401–500 Kumamoto Univ JPN 21–32 0,0 0,0 0,0 8,2 27,4 16,3
401–500 401–500 Kyungpook Natl Univ KOR 7–9 0,0 0,0 0,0 4,9 32,5 14,1
401–500 401–500 Massey Univ NZL 3–5 0,0 0,0 7,7 7,1 26,9 14,8
401–500 401–500 Murdoch Univ AUS 12–16 0,0 0,0 10,9 4,1 19,7 19,7
401–500 301–400 Nagasaki Univ JPN 21–32 0,0 0,0 10,9 3,6 25,7 16,7
401–500 401–500 Nara Inst Sci & Tech JPN 21–32 0,0 0,0 10,9 10,0 19,0 11,0
401–500 401–500 Natl Chiao Tung Univ CHN 4–5 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 20,0
401–500 401–500 Natl Yang Ming Univ CHN 4–5 0,0 0,0 0,0 5,8 27,0 19,6
401–500 401–500 Osaka Prefecture Univ JPN 21–32 0,0 0,0 10,9 6,1 24,9 12,7
401–500 í,ä, Pusan Natl Univ KOR 7–9 0,0 0,0 0,0 3,8 31,4 14,4
401–500 í,ä, Shandong Univ CHN 8–9 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 10,6
401–500 401–500 Tokyo Metropolitan Univ JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 9,8 24,6 12,6
401–500 301–400 Tokyo Univ Agr & Tech JPN 21–32 0,0 0,0 7,7 6,8 23,8 20,2
401–500 401–500 Univ Canterbury NZL 3–5 0,0 0,0 7,7 5,4 23,7 16,9
401–500 401–500 Univ Haifa ISR 7 0,0 0,0 7,7 5,1 25,1 12,2
401–500 í,ä, Univ New England AUS 12–16 0,0 0,0 7,7 9,6 16,9 18,1
401–500 401–500 Univ Tasmania AUS 12–16 0,0 0,0 7,7 6,8 23,9 20,9
401–500 301–400 Univ Tokushima JPN 21–32 0,0 0,0 10,9 1,5 25,8 17,4
401–500 401–500 Victoria Univ Wellington NZL 3–5 14,8 0,0 0,0 9,5 19,6 15,0
401–500 í,ä, Brunel Univ GBR 38–43 0,0 0,0 10,9 0,0 23,1 23,7
401–500 301–400 Ecole Normale Super Lyon FRA 18–21 0,0 0,0 7,7 10,3 20,6 11,1
401–500 401–500 Hannover Med Sch DEU 37–40 0,0 0,0 0,0 8,8 28,7 13,7
401–500 301–400 Int Sch Adv Studies — Trieste ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 11,1 18,0 40,9
401–500 í,ä, Loughborough Univ GBR 38–43 0,0 0,0 0,0 2,2 30,0 21,6
401–500 401–500 Med Univ Graz AUT 6–7 0,0 10,9 7,7 1,5 17,8 10,2
401–500 401–500 Med Univ Innsbruck AUT 6–7 0,0 0,0 7,7 5,1 24,6 12,0
401–500 401–500 Polytechnic Inst Turin ITA 15–23 0,0 0,0 10,9 1,5 23,9 12,4
401–500 401–500 Royal Veterinary & Agr Univ DNK 5 0,0 0,0 7,7 6,5 24,3 12,0
401–500 401–500 Tech Univ Helsinki FIN 3–5 0,0 0,0 0,0 9,0 29,1 13,9
401–500 401–500 Univ Aix Marseille 1 FRA 18–21 8,6 0,0 7,7 7,7 23,3 12,0
401–500 401–500 Univ Autonoma Barcelona ESP 6–9 0,0 0,0 0,0 3,9 36,9 16,9
401–500 401–500 Univ Bari ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 3,3 31,8 13,4
401–500 401–500 Univ Bordeaux 2 FRA 18–21 0,0 0,0 7,7 10,4 23,4 12,2
401–500 401–500 Univ Bradford GBR 38–43 0,0 0,0 10,9 5,1 18,7 20,2
401–500 401–500 Univ Bremen DEU 37–40 0,0 0,0 0,0 16,3 25,3 13,7
401–500 301–400 Univ Cagliari ITA 15–23 0,0 0,0 10,9 6,8 22,6 12,7
401–500 401–500 Univ Coll Cork IRL 3 0,0 0,0 15,4 3,5 22,3 12,4
401–500 301–400 Univ Ferrara ITA 15–23 0,0 0,0 7,7 3,3 27,4 16,5
401–500 401–500 Univ Fribourg CHE 8 0,0 0,0 10,9 12,2 15,1 16,7
401–500 401–500 Univ Granada ESP 6–9 0,0 0,0 0,0 5,5 31,7 14,7
401–500 401–500 Univ Jyvaskyla FIN 3–5 0,0 0,0 7,7 8,6 22,9 11,7
401–500 í,ä, Univ Nice FRA 18–21 0,0 0,0 7,7 9,8 20,8 11,1
401–500 401–500 Univ Oulu FIN 3–5 0,0 0,0 0,0 7,0 29,6 13,9
401–500 401–500 Univ Parma ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 9,5 27,9 14,1
401–500 301–400 Univ Roma — Tor Vergata ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 6,5 33,2 15,7
401–500 401–500 Univ Rostock DEU 37–40 0,0 0,0 7,7 6,0 27,2 13,2
401–500 401–500 Univ Saarlandes DEU 37–40 0,0 0,0 0,0 10,7 29,7 14,4
401–500 401–500 Univ Sevilla ESP 6–9 0,0 0,0 0,0 8,6 30,8 14,6
401–500 401–500 Univ Siena ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 7,0 27,1 16,8
401–500 401–500 Univ Surrey GBR 38–43 0,0 0,0 0,0 5,4 30,6 22,7
401–500 401–500 Univ Trieste ITA 15–23 0,0 0,0 0,0 7,1 27,3 15,4
401–500 401–500 Univ Tromso NOR 4 0,0 0,0 10,9 5,4 21,3 11,2
401–500 í,ä, Univ Wales — Bangor GBR 38–43 0,0 0,0 0,0 9,8 20,1 23,7
401–500 401–500 Univ Wales — Swansea GBR 38–43 0,0 0,0 7,7 8,0 22,5 19,8
401–500 401–500 Univ Zaragoza ESP 6–9 0,0 0,0 7,7 4,2 29,2 13,9

© «K-systems.org». All rights reserved.